Υπόθεση C-386/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Corte suprema di cassazione (Ιταλία) στις 27 Ιουνίου 2017 — Stefano Liberato κατά Luminita Luisa Grigorescu