Sprawa C-407/18: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 26 czerwca 2019 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Višje sodišče v Mariboru — Słowenia) — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar/Addiko Bank d.d. (Odesłanie prejudycjalne — Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich — Dyrektywa 93/13/EWG — Postępowanie egzekucyjne w przedmiocie wierzytelności hipotecznej — Akt notarialny stanowiący podstawę do bezpośredniego wszczęcia egzekucji — Sądowa kontrola nieuczciwych warunków umowy — Zawieszenie egzekucji — Brak właściwości sądu, do którego skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji — Ochrona konsumenta — Zasada skuteczności — Wykładnia zgodna)