Υπόθεση C-407/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 26ης Ιουνίου 2019 [αίτηση του Višje sodišče v Mariboru (Σλοβενία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Aleš Kuhar, Jožef Kuhar κατά Addiko Bank d.d. (Προδικαστική παραπομπή — Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές — Οδηγία 93/13/ΕΟΚ — Διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης ενυπόθηκης απαίτησης — Άμεσα εκτελεστή συμβολαιογραφική πράξη — Δικαστικός έλεγχος των καταχρηστικών ρητρών — Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης — Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου το οποίο έχει επιληφθεί αίτησης για την επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης — Προστασία του καταναλωτή — Αρχή της αποτελεσματικότητας — Ερμηνεία σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης)