Gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (omarbetning) ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 juni 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (omarbetning) (KOM(2007)0735 – C6-0441/2007 – 2007/0253(COD))