Zlepšenie priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie) ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o postupe Spoločenstva na zlepšenie priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie) (KOM(2007)0735 — C6-0441/2007 — 2007/0253(COD))