Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10030 — Ube Industries/Mitsubishi Materials Corporation/JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 21/01