Υπόθεση C-297/20 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 2 Ιουλίου 2020 οι Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil — Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 6 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-141/19, Sabo κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου