Υπόθεση T-222/17: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Μαΐου 2019 — Recylex κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά της ανακύκλωσης συσσωρευτών αυτοκινήτου τύπου μολύβδου οξέος — Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ — Συντονισμός των τιμών αγοράς — Πρόστιμα — Παράγραφος 26 της ανακοίνωσης του 2006 περί συνεργασίας — Παράγραφος 37 των κατευθυντηρίων γραμμών για τον υπολογισμό του ύψους των προστίμων — Πλήρης δικαιοδοσία)