Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9441 – EDF/Energy2Market) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)