Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9438 — Engie / BPCE Group / PSFV Palma del Rio) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)