Υπόθεση T-48/20: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Μαρτίου 2021 — Sahaj Marg Spirituality Foundation κατά EUIPO (Heartfulness) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Εικονιστικό σήμα Heartfulness – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Περιγραφικός χαρακτήρας – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»)