Věc T-695/16 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. července 2017 – Komise v. RN „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Pozůstalý manžel/manželka — Důchody — Pozůstalostní důchod — Článek 20 přílohy VIII služebního řádu — Podmínky pro vznik nároku — Nesprávné právní posouzení“