Sklep št. S10 z dne 19. decembra 2013 o prehodu z uredb (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 na uredbi (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 ter uporabi postopkov za povračilo Besedilo velja za EGP in za Sporazum ES/Švica