2013/195/EL: Komisjoni rakendusotsus, 23. aprill 2013 , millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 243/2012/EL (millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm) loodud raadiospektri kasutuse andmiku praktiline kord, ühtne vorm ja metoodika (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2235 all) EMPs kohaldatav tekst