2014/501/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 24. julija 2014 o spremembi prilog k Odločbi 92/260/EGS glede začasnega sprejema registriranih konjev iz Kostarike in Odločbi 2004/211/ES glede vnosov za Brazilijo in Kostariko na seznamu tretjih držav in delov njihovega ozemlja, iz katerih je dovoljen uvoz živih enoprstih kopitarjev ter njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 5166) Besedilo velja za EGP