KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2278/97, annettu 14 päivänä marraskuuta 1997, A1-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta