Oznámenie Komisie uverejnené podľa článku 27 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 vo veci AT.40023 – Cezhraničný prístup k platenej televízii (Text s významom pre EHP)