Komisijas paziņojums, kas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu publicēts lietā AT.40023 – Pārrobežu piekļuve maksas televīzijai (Dokuments attiecas uz EEZ.)