Съобщение на Комисията, публикувано в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, по дело AT.40023 — Tрансграничен достъп до платена телевизия (Текст от значение за ЕИП.)