Sprawa C-516/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 14 października 2020 r. – JT, NQ / Ryanair DAC