Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 168, 28 Ιούνιος 1983