Pisno vprašanje P-004165/11 Marc Tarabella (S&D) za Komisijo. Razdelitev pobranih glob med združenja potrošnikov