Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 7. lipnja 2016. o nacrtu odluke Vijeća o odobrenju pojačane suradnje u području nadležnosti i mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka o imovinskim režimima međunarodnih parova, uključujući u stvarima koje se odnose na režime bračne stečevine i imovinske posljedice registriranih partnerstava (08112/2016 – C8-0184/2016 – 2016/0061(NLE)