Дело C-639/18: Решение на Съда (първи състав) от 18 юни 2020 г. (преюдициално запитване от Landgericht Kiel — Германия) — KH/Sparkasse Südholstein (Преюдициално запитване — Защита на потребителите — Дистанционна търговия на финансови услуги — Директива 2002/65/ЕО — Член 1 — Приложно поле — Договори за финансови услуги, обхващащи начално споразумение, следвано от последователни операции — Прилагане на Директива 2002/65/ЕО само за началното споразумение — Член 2, буква a) — Понятието „договор за финансови услуги“ — Допълнително споразумение към договор за кредит, с което се изменя първоначално определеният лихвен процент)