Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини