Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 63/2000 av den 28 juni 2000 om ändring av bilaga XXI (Statistik) till EES-avtalet