Решение на Европейския парламент от 9 октомври 2013 г. относно броя и числения състав на междупарламентарните делегации, делегациите в съвместните парламентарни комитети, делегациите в комисиите за парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (2013/2853(RSO))