Komisijas Regula (ES) 2019/680 (2019. gada 30. aprīlis), ar ko groza VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (Dokuments attiecas uz EEZ.)