2019 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/680, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių VI priedas (Tekstas svarbus EEE.)