KOMISSION ASETUS (EY) N:o 226/95, annettu 2 päivänä helmikuuta 1995, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta