Споразумение между Европейската общност и Канада за безопасност на гражданското въздухоплаване *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 юни 2011 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение за безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейската общност и Канада (06645/1/2010 – C7-0100/2010 – 2009/0156(NLE))