Sklep Sveta z dne 4. oktobra 2012 o imenovanju članov in nadomestnih članov Svetovalnega odbora za prosto gibanje delavcev