Απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 2012 , για τον διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων