Uporaba Sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/028 NL/Overijssel, oddelek 18/Nizozemska Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. septembra 2011 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/028 NL/Overijssel, oddelek 18, Nizozemska) (KOM(2011)0387 – C7-0174/2011 – 2011/2138(BUD))