Kommissionens rekommendation av den 7 december 2001 om principer för användning av "SOLVIT" — problemlösningsnätverket för den inre marknaden (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 3901]