Komission asetus (EY) N:o 403/2001, annettu 28 päivänä helmikuuta 2001, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta