Komission asetus (EY) N:o 1398/2002, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2002, siemenellisen puuvillan tosiasiallisen tuotannon vahvistamisesta Kreikassa markkinointivuodeksi 2001/2002 ja siitä johtuvan tavoitehinnan alenemisen määrittämisestä sekä eräistä hallinnointisäännöistä ja tukien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä poikkeamisesta Kreikassa markkinointivuonna 2001/2002