Komission asetus (EY) N:o 1144/2000, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna