Predmet C-429/20 P: Žalba koju je 11. rujna 2020. podnio Solar Ileias Bompaina AE protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 3. srpnja 2020. u predmetu T-143/19, Solar Ileias Bompaina protiv Komisije