Zaak T-345/20: Arrest van het Gerecht van 21 april 2021 — Robert Klingel/EUIPO (MEN+) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk MEN+ – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Onderzoek van de feiten – Artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001 – Motiveringsplicht”]