Ispravak Uredbe Komisije (EU) 2019/1966 оd 27. studenoga 2019. o izmjeni i ispravku priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o kozmetičkim proizvodima (Službeni list Europske unije L 307 od 28. studenoga 2019.)