Поправка на Регламент (ЕС) 2019/1966 на Комисията от 27 ноември 2019 година за изменение и поправка на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (Официален вестник на Европейския съюз L 307 от 28 ноември 2019 г.)