POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU IN RAČUNSKEMU SODIŠČU O JAMSTVENEM SKLADU ZA ZUNANJE UKREPE IN NJEGOVEM UPRAVLJANJU V LETU 2019