Γραπτή ερώτηση P-3985/08 υποβολή: Claude Turmes (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Μεταφορά της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων