Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Regionalno povezovanje za razvoj v državah AKP {SEC(2008) 2538} {SEC(2008) 2539}