Υπόθεση T-615/20: Προσφυγή της 3ης Οκτωβρίου 2020 — Mood Media Netherlands κατά EUIPO — Tailoradio (MOOD MEDIA)