Uporaba Sklada za prilagoditev globalizaciji: tehnična pomoč na pobudo Komisije Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. septembra 2011 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/000 TA 2011 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (KOM(2011)0358 – C7-0167/2011 – 2011/2130(BUD))