Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9627 — APG / Elecnor / CC&I) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2019/C 428/04