Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9745 — Sunsuper/Macquarie/PGGM/MAGL) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 64/12