Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 1 juli 1993 in zaak T-48/90: B. Gior-dani tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Ambtenaren — Verlof om redenen van persoonlijke aard — Te late herplaatsing — Indeling in salaristrap — ninvt noMoliil>0 Crh/irlp)